Veljati je začel sporazum o fotokopiranju avtorskih del v gospodarstvu

15 marca, 2024
5 min. branja
Avtor: Jan Gantar

Dne 25. decembra 2021 je začel veljati sporazum za nadomestila pri fotokopiranju avtorskih del s področja književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodov za potrebe opravljanja gospodarske dejavnosti. Gre za sporazum, ki sta ga podpisala kolektivna organizacija SAZOR in Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) in ki je bil objavljen v Uradnem listu RS.

Sporazum med SAZOR in GIZ je zavezujoč za vse pravne in fizične osebe z najmanj eno zaposleno osebo, ki so organizirane kot gospodarske družbe ali samostojne podjetnike posameznike, ki opravljajo pridobitno dejavnost na območju Republike Slovenije.

Zavezanci za plačilo avtorskega honorarja po sporazumu so vsa podjetja, ki posedujejo fotokopirno napravo, ali jo imajo evidentirano osnovnih sredstvih, ali jo najemajo ali pa z njo razpolagajo na kakršni koli drugi podlagi. Nasprotno je možno dokazovati z lastnoročno pisno izjavo, podano pod materialno in kazensko odgovornostjo, pri čemer je SAZOR upravičen preverjati resničnost takšne izjave.

Podjetje lahko v okviru sporazuma fotokopira avtorska dela izključno za lastno notranjo uporabo pri opravljanju svojih dejavnosti. Obseg fotokopiranja po sporazumu je omejen, pri čemer je podjetje dolžno obveščati svoje zaposlene o pravilnem načinu, obsegu in omejitvah fotokopiranja. Podjetje je poleg tega dolžno združenju SAZOR sporočati podatke, ki so potrebni za izračun honorarja po sporazumu (tj. število zaposlenih in glavna dejavnost).

Tarifa je določena v letnem znesku in je odvisna števila zaposlenih v podjetju. Za manjša podjetja znaša tarifa 12 EUR letno, za večja pa do 1365 EUR. V začetnih letih uveljavljanja bo tarifa nekoliko nižja, in sicer bo v letu 2020 znašala 75% osnove. Hkrati je določen tudi popust za podjetja, ki bodo hitro pristopila k sklenitvi licenčne pogodbe. Podjetje je upravičeno do 20 % znižanja na tarifo, če pristopi k sklenitvi licenčne pogodbe na podlagi tega sporazuma v enem mesecu od poziva SAZOR.

Celotno besedilo sporazuma je objavljeno v Uradnem listu RS, št. 194/2021 z dne 10. decembra 2021.[1]

 

[1] Povezava do sporazuma je dostopna na: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3831/skupni-sporazum-o-fotokopiranju-avtorskih-del-prek-obsega-iz-50–clena-zakona-o-avtorski-in-sorodnih-pravicah-pri-opravljanju-gospodarske-dejavnosti-v-sloveniji.

Prijavite se na naše e-novice