Področja delovanja

V OPJ pokrivamo celoten spekter pravnih področij in odvetniških storitev. V ta namen stalno sodelujemo z revizorji, cenilci, davčni svetovalci in strokovnjaki z različnih področij, z namenom zagotavljanja relevantnih informacij in optimalnih pravnih rešitev.
Delovno pravo

Delovno pravo je osnova delovnih razmerij in je kot tako pomembno za vsakega delodajalca. Ustrezno urejeno področje delovnih razmerij, kadrovskih politik in sistemov nagrajevanja po eni strani zagotavlja uspešno izvajanje nalog, po drugi strani pa stimulira pozitivno delovno klimo in razvoj korporativne kulture odličnosti, kar pripomore k dobremu poslovnemu rezultatu.
Odvetniške storitve OPJ zagotavljajo, da je uporaba delovnega prava prilagojena poslovnim ciljem delodajalca, da so vsi postopki speljani v skladu z veljavno zakonodajo in da je delovno pravo optimalno implementirano v vsakdanji utrip podjetja.

Podjetjem zagotavljamo:

 • pravna mnenja oz. razlago predpisov o delovnih razmerjih,
 • spremljanje in seznanjanje z novostmi delovnopravne zakonodaje in predlaganje ustreznih rešitev,
 • predloge (re)organizacije oz. optimizacije delovnih procesov,
 • izdelavo internih aktov (sistemizacija, sistem nagrajevanja, sistem izobraževanja…),
 • komuniciranje z institucijami, povezanimi s področjem delovnih razmerij,
 • vse postopke v zvezi z zaposlovanjem delavcev,
 • izdelava pogodb o zaposlitvi,
 • izdelava aktov v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi,
 • povezavo in podporo izplačilom iz delovnih razmerij,
 • zaposlovanje tujcev: pridobivanje delovnih dovoljenj, dovoljenj za bivanje, priznavanje izobraževanja,
 • pravna varnost pri postopkih razvoja talentov, spremljanje kariere zaposlenih in pomoč pri zahtevnih letnih razgovorih.
Gospodarsko pravo

Gospodarsko pravo je dinamično pravno področje, ki se hitro razvija in normativno dograjuje.

Naše delo na tem področju obsega:

 • svetovanje in pomoč pri ustanavljanju gospodarskih družb in drugih pravnih subjektov,
 • vodenje in zastopanje na skupščinah gospodarskih družb,
 • dokapitalizacije družb in ukrepi za zmanjšanje osnovnega kapitala družb,
 • statusne spremembe in preoblikovanja gospodarskih družb,
 • prevzemi in združitve,
 • gospodarske pogodbe in posli,
 • mednarodno trgovinsko pravo,
 • gospodarski spori,
 • zavarovanje in izterjava terjatev.

 

V OPJ namenjamo posebno pozornost aktualnim institutom, zlasti s področja delniškega prava, kot so posebne pravice manjšinskih delničarjev, posebne in izredne revizije, uveljavljanje odškodninskih zahtevkov, izključitve in izstopi delničarjev, enotirni in dvotirni sistem upravljanja, čezmejne združitve, prenosi premoženja…

Preprečevanje in reševanje sporov

Pri oblikovanju in izvedbi pravnih poslov upravljamo s tveganji in preprečujemo nastanek spornih položajev. Na podlagi naših izkušenj vam že v začetni fazi pomagamo, da se izognete morebitnemu sporu, s čimer prihranite denarna sredstva in čas, ki jih zahtevajo dolgotrajni sodni postopki z negotovim izidom ter še pomembneje, ohranite dobre poslovne odnose s svojimi partnerji.

Kadar pride do spora pa s strankami vedno iščemo najučinkovitejšo rešitev spora, pogosto preko postopkov alternativnega reševanja sporov, kar med drugim vključuje mediacijo in arbitražo.

Kadar pa je spor pred sodiščem neizogiben, pa se lahko zanesete na bogate izkušnje naših pravnih strokovnjakov, ki bodo poskrbeli, da je vašim interesom v največji možni meri zadoščeno

Nepremičnine, gradbeništvo in infrastruktura

Naši strokovnjaki strankam svetujejo glede vseh vidikov poslov, ki zadevajo pridobitev, odtujitev ali financiranje nepremičnin. Naša glavna skrb je, da naše stranke niso nikdar izpostavljene nepotrebnim tveganjem pri izvedbi nepremičninske transakcije.

Strankam celovito svetujemo pri zasnovi nepremičninskega in gradbenega projekta, kar vključuje skrben pregled primernih nepremičnin in ureditev vseh potrebnih gradbenih dovoljenj. Pri izvedbi gradbenih projektov pa strankam sestavimo gradbene pogodbe in druge listine ter pomagamo pri iskanju izvajalcev, projektantov, nadzornikov in drugih partnerjev.

Naše storitve na področju gradbenega prava so zlasti:

 • sodelovanje pri pogajanjih z izvajalci, projektanti, nadzorniki ipd.,
 • usklajevanje in sestava gradbenih pogodb,
 • urejanje administracije in pomoč pri upravnih postopkih,
 • svetovanje med samo izvedbo gradnje, tolmačenje pogodb in gradbenih uzanc, uveljavljanje zahtevkov med gradnjo,
 • zastopanje v gradbenih sporih,

 

Sodelujemo tudi s strokovnjaki geodetske stroke pri izvedbi razdelitve nepremičnin in etažiranja večstanovanjskih objektov.

Insolvenčno pravo in finančno prestrukturiranje

Negotove gospodarske razmere in vedno večja konkurenca lahko pogosto vodita v finančne težave. Če ste upnik insolventne družbe ali pa poslovodja oziroma lastnik insolventne družbe, v vsakem primeru gre pogosto za kompleksna vprašanja in je potrebno celovito razumevanje pravne ureditve, ekonomskih odnosov in finančnih kazalnikov.

Na področju insolvenčnega prava in prestrukturiranja svetujemo v postopkih finančnega prestrukturiranja za odpravo vzrokov dolžnikove insolventnosti ter za vzpostavitev kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti. Strankam svetujemo pri prodajah slabih terjatev, preventivnih prestrukturiranjih, v stečajnih postopkih, postopkih prisilne poravnave in postopkih prisilnega prenehanja.

Stranke, katerih poslovni partnerji se znajdejo v težavah, se lahko vedno obrnejo na nas za nasvet glede najbolj učinkovitega zavarovanja in poplačila njihovih terjatev.

Intelektualna lastnina

Osnovni koncept varovanja pravic intelektualne lastnine omogoča transformacijo znanja v kapital.
Splošno rečeno, obsega intelektualna lastnina pravice, ki izhajajo iz intelektualne aktivnosti na industrijskem, znanstvenem, literarnem in umetniškem področju.
Tradicionalno (enostavno) se deli intelektualna lastnina na dva dela:

 • industrijska lastnina (osnovne kategorije so patent, znamka, model ali vzorec (industrial design), označbe porekla blaga ter firma oziroma trgovsko ime)
 • avtorska in njej sorodne pravice, kot so pravice izvajalcev, založnikov, proizvajalcev fonogramov, producentov…

Formalno pa širše, kajti zajema še varstvo konkurence (pred nelojalno konkurenco).

Intelektualne stvaritve, kot so ideja za izum, glasbeno delo ali znamka, ne morejo biti, tako kot to velja za fizične predmete, varovani pred uporabo s strani tretjih oseb samo z lastništvom nad njimi. Ko je intelektualna stvaritev enkrat dostopna javnosti, njen ustvarjalec ne more več nadzorovati njene uporabe. To osnovno dejstvo, namreč nemoč varovanja nečesa samo s posedovanjem, opredeljuje celoten koncept zakonov o intelektualni lastnini.

V OPJ smo specializirani za svetovanje o optimalni zaščiti pravic intelektualne lastnine, ter svetujemo v vseh pravnih postopkih zaščite le-teh.

Javna naročila

Za številna podjetja javna naročila predstavljajo znaten del njihovih prihodkov. Za čim večjih uspeh je ključen ažuren pregled nad kompleksnimi in hitro spreminjajoči se predpisi. Področje javnega naročanja je zelo podrobno urejena, zlasti postopek, kjer morajo ponudniki zoper morebitne kršitve naročnikov reagirati hitro ter si na ta način zagotoviti pravice, ki jim jih daje zakon.

Strankam nudimo vse potrebne informacije o tem kako začeti, kje pridobiti potrebno dokumentacijo, kako izvedeti za javna naročila, kakšni so postopki pridobivanja, tehnično-administrativne specifike, možni pravni postopki, revizije itd.

Športno pravo

Večina zaposlenih v OPJ smo bili tudi aktivni (pol)profesionalni športniki, zato nam je to področje osebnostno blizu in ga poznamo iz osebnih izkušenj z vseh zornih kotov (športnik, klub, športne institucije, športni spori, sponzorstva).

Naše storitve med drugim vključujejo:

 • pogodbeno urejanje sponzorskih, medijskih in licenčnih pravic,
 • pravno svetovanje glede dopinga,
 • svetovanje pri sponzorskih pogodbah (agentstvo),
 • sestava ustanovitvenih aktov (statut, poslovnik, idr.),
 • sestava pravilnikov (tekmovalni, disciplinski, o registraciji igralcev, idr.),
 • sestava obrazcev (izpisnica, posoja igralca, idr.).
Fintech in digitalizacija

Digitalna ekonomija prinaša vedno večji pritisk na podjetja, ki morajo na novo postaviti svoje temelje. Podjetja se morajo za obstoj na trgu, vedno bolj usmerjati v digitalizacijo tistih področij kjer je to mogoče.

Na področju digitalizacije se odpirajo povsem nova pravna vprašanja, kjer se prepleta več različnih pravnih področij. Strankam nudimo pravno podporo pri uvajanju digitalizacije v njihovem poslovnem sistemu in pri zagotavljanju poslovanja skladno z zakonodajo.

Mediacijski center

Mediacijski center vam omogoča, da spor rešite po mirni poti. Mogoče so vse vrste osebnih in poslovnih sporov, reševanje zadev je nepristransko in v duhu mirne rešitve, kar vam omogoča naš mediacijski center in izkušnje alternativnega reševanja sporov.

Nevroznanost in umetna inteligenca

Nevroznanost lahko pripomore k razumevanju človeškega vedenja, saj pojasnjuje biološke in kemične procese, ki se dogajajo v naših možganih. Poleg razumevanja človeškega vedenja pa se ukvarja tudi z kognitivnimi procesi ki nas zaznamujejo. Nevroznanost je veda prihodnosti. Pripomogla bo k zdravljenju tako nevroloških bolezni (npr. Alzheimerjeva bolezen) kot psiholoških (npr. disleksija). Seveda pa ima implikacije tudi izven zdravstvenih ved, od brain-computer interface kot Neuralink do širjenja človeške realnosti.

Prihodnost nevroznanosti in umetne inteligence se močno prepleta. Nevroznanost bo omogočila boljši stik z umetno inteligenco in zmanjšala razliko med človeškimi in računalniškimi sposobnostmi, medtem ko bo umetna inteligenca pospešila in pomagala pri razumevanju skrivnosti naših možganov.

Seveda pa bodo ključni izzivi iz navedene vsebine v smeri iskanja pravnega okvirja, zakonske regulative in pravnih posledic poseganja tehnologije v delovanje človeških možganov.

Združitve in prevzemi

V postopku združitev in prevzemov svetujemo in pomagamo pri izvedbi posameznih faz postopkov. Strankam zlasti pomagamo pri pripravi vabil k izkazu interesa, izvedbi pogajanj, skrbnem pregledu (due diligence) in skleniti pogodb, pri tem pa skrbimo za varnost transakcije.

Poleg tega tujim strankam svetujemo pri vstopu na slovenski trg, kar vključuje predvsem pravno svetovanje pri ustanovitvi slovenskih gospodarskih družb in podružnic ter pomoč pri korporativno-pravnih vprašanjih upravljanja podjetja.

Naši strokovnjaki

Prijavite se na naše e-novice