Služnostna pravica na stvari v solastnini

Služnostna pravica na stvari v solastnini

V skladu z načelom nemini res sua servit služnost na lastni stvari ni mogoča. Načelo je v našem pravnem redu konkretizirano v prvem odstavku 224. člena Stvarnopravnega zakonika (SPZ), in sicer stvarna služnost preneha z združitvijo, če ista oseba postane lastnik...