Easement right to things in co-ownership

Easement right to things in co-ownership

According to the principle of nemini res sua servit easement on one’s own things is not possible. In our legal order, the principle is concretized in the first paragraph of Article 224 of the Real Property Code (SPZ), namely easement ceases with a merger if the...
Easement right to things in co-ownership

Služnostna pravica na stvari v solastnini

V skladu z načelom nemini res sua servit služnost na lastni stvari ni mogoča. Načelo je v našem pravnem redu konkretizirano v prvem odstavku 224. člena Stvarnopravnega zakonika (SPZ), in sicer stvarna služnost preneha z združitvijo, če ista oseba postane lastnik...